Vehicle Driver
 • Stellenbosch, Western Cape
 • Stellenbosch University
Job Description
Duties/Pligte
 • Following delivery/pickup instructions from the team leader;
 • Careful and neatly packing and loading the delivery vehicle with equipment to ensure that accidental damage is minimised;
 • Checking equipment before delivery for accidental damage;
 • Conducting inspections of the vehicle before departing to deliver goods;
 • Reporting all accidents and incidents involving drivers or the University's vehicles;
 • Planning and adhering to assigned delivery routes for the day to ensure effective time management;
 • Delivering new equipment to users; Delivering small components to users;
 • Ensuring that the users sign the delivery confirmation note before leaving the site;
 • Connecting cables of computer equipment for users where necessary or on user¿s request;
 • Picking up e-waste equipment from users, documenting equipment collected and delivering e-waste to the e-waste room;
 • Picking up of assets and equipment for technicians to work on as well as delivery after repairs have been completed;
 • Delivering print cartridges; Delivering and pickup of new and faulty or repaired equipment to suppliers;
 • Preparing a weekly delivery report for deliveries to various satellite campuses and external suppliers;
 • Always complying with the vehicle pool policies and regulations;
 • Following the rules of the road and the road traffic management act;
 • Always adhering to the speed limit and keeping a safe following distance;
 • Establishing long-term user relationships through prompt and courteous service;
 • Ensuring professional behaviour when dealing with users;
 • Performing any other ad hoc tasks that are requested.

 • Volg aflewerings- en oplaai instruksies van die spanleier;
 • Die versigtige en netjies pak en laai van die afleweringsvoertuig met toerusting om te verseker dat toevallige skade tot die minimum beperk word;
 • Kontroleer toerusting voor aflewering vir toevallige skade;
 • Doen inspeksie van die voertuig voor daar vertrek word om goedere af te lewer;
 • Rapporteer alle ongelukke en voorvalle waarby die bestuurder of Universiteitsvoertuie betrokke is;
 • Beplanning en nakoming van toegewysde afleweringsroetes vir die dag om effektiewe tydsbestuur te verseker;
 • Aflewering van nuwe toerusting aan gebruikers;
 • Aflewering van klein komponente aan gebruikers;
 • Maak seker dat die gebruikers die bevestiging van aflewering nota onderteken voordat die omgewing verlaat word;
 • Koppel kabels van rekenaartoerusting vir gebruikers waar nodig of op versoek van die gebruiker;
 • Optel van e-afval toerusting by gebruikers, dokumentering van toerusting wat ingesamel is en aflewering van e-afval by die e-afvalkamer;
 • Optel van bates en ander toerusting vir tegnici om aan te werk, asook aflewering van herstelde toerusting;
 • Aflewering van drukker-ink kasette;
 • Aflaai en optel van foutiewe en herstelde toerusting by verskaffers;
 • Voorbereiding van weeklikse verslag vir aflewerings by satelliet kampusse en eksterne verskaffers;
 • Voldoen altyd aan voertuigpoel beleide en regulasies;
 • Volg padverkeer reëls en die padverkeer bestuurswet;
 • Hou altyd by die spoedgrens en hou veilige volgafstande;
 • Bou goeie langtermyn gebruiker verhoudings deur vinnige en vriendelike diens te lewer;
 • Verseker dat professionele gedrag gehandhaaf word tydens kontak met gebruikers;
 • Verrig enige ander ad-hoc take wat versoek word.

Job Requirements/Pos Vereistes
 • A valid Grade 12 certificate;
 • A valid South African EB drivers licence;
 • A valid PrDP drivers licence;
 • At least two to three years' driving experience;
 • A clear criminal record;
 • A clear driving record;
 • Fluent in English and Afrikaans;
 • Excellent interpersonal and customer service skills;
 • The ability to maintain accurate equipment delivery records;
 • Punctual work attendance;
 • Must be reliable, responsible and of sober habits;
 • Neat and presentable;
 • Computer literate;
 • Must own a cellphone;
 • Must be physically fit and have the ability to lift heavy computer equipment;
 • Must be able to work in a team, as well as independently, self-motivated and with confidence;
 • Effective time management skills and the ability to prioritise both scheduled and unscheduled tasks;
 • The ability to handle pressure in a fast changing environment;
 • The ability to multi-task.

 • Geldige Graad 12 sertifikaat;
 • Geldige Suid-Afrikaanse EB-rybewys;
 • Geldige PrDP lisensie;
 • Minstens twee tot drie jaar se voertuigbestuur ervaring;
 • Geen kriminele oortredings;
 • Skoon bestuursrekord;
 • Afrikaans en Engels magtig;
 • Uitstekende interpersoonlike- en kliëntediensvaardighede;
 • Die vermoë om akkurate afleweringsverslae by te hou;
 • Stiptelike werksbywoning;
 • Betroubaarheid, verantwoordelikheid en sober gewoontes;
 • Netjiese voorkoms;
 • Rekenaarvaardig;
 • Moet oor eie selfoon beskik;
 • Moet fiks wees en die vermoë hê om swaar rekenaartoerusting te kan optel;
 • Die vermoë om in n span, sowel as onafhanklik, selfgemotiveerd en met selfvertroue te werk;
 • Effektiewe tydsbestuursvaardighede en die vermoë om beide geskeduleerde en ongeskeduleerde take te prioritiseer;
 • Die vermoe om druk in vinnig veranderende omgewing te hanteer;
 • Die vermoe om meervoudige take gelyktydig te kan uitvoer.

Recommendation/Aanbeveling
 • Familiarity with the Stellenbosch area;
 • Previous delivery experience will be advantageous;
 • Knowledge in the use of a work card system.

 • Vertroud met die Stellenbosch omgewing;
 • Vorige afleweringsevaring sal voordelig wees;
 • Kennis van werkkaartstelsel.

Get New Jobs Notification!

Subscribe & get all related jobs notification.